Twee verschillende manieren om een JPM Ultra-Short Income ETF in uw portefeuille te implementeren


(JPST) JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF


JPST streeft naar het leveren van actuele inkomsten binnen een laag risicokader door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in USD luidende investment grade bedrijfs- en gestructureerde obligaties met vaste en variabele rente en korte looptijden, terwijl het de krediet- en duration-exposure actief beheert.

(JEST) JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF


JEST streeft naar het leveren van actuele inkomsten binnen een laag risicokader door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in EUR luidende investment grade bedrijfs- en gestructureerde obligaties met vaste en variabele rente en korte looptijden, terwijl het de krediet- en duration-exposure actief beheert.


Meer informatie over de voordelen van Ultra-Short Income ETF's

Actieve effectenselectie


Het fonds streeft ernaar om de volatiliteit en looptijdblootstelling te beperken door te beleggen in een gespreid mandje van zeer kortlopende obligaties en schuldinstrumenten, variërend van investment grade bedrijfs en gestructureerde obligaties met vaste en variabele rente, tot obligaties.

Hoewel de beleggingen actief worden beheerd, zijn ze conservatief van aard en worden ze geselecteerd via een diepgaand en gedisciplineerd proces.

Ultrakorte blootstelling


Ultrakortlopende effecten hebben een looptijd van minder dan één jaar, terwijl kortlopende obligaties een looptijd hebben van een tot drie jaar.

Ultrakortlopende effecten zijn minder gevoelig voor renteschommelingen en inflatie en bieden daardoor de mogelijkheid om aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren.


Beheerd door geldmarktexperts


Bij effectenselectie en kredietonderzoek wordt gebruikgemaakt van de uitgebreide middelen van het J.P. Morgan Asset Management Global Liquidity-platform:

 • • Meer dan 155 liquiditeitsprofessionals
 • • Beleggers in zeven landen
 • • Bijna USD 600 miljard aan kortetermijnactiva onder beheer

(Alle gegevens per 31 december 2018)

De voordelen van actief ETF-beleggen


Onze Ultra-Short Income ETF's bieden toegang tot de voordelen van actieve effectenselectie en combineren deze met de voordelen van liquiditeit, lage kosten en transparantie van de ETF-wrapper.

 • intradaykoersen maken het mogelijk om snel en efficiënt allocaties te doen aar aanleiding van veranderende beleggingsbehoeften en ontwikkelingen in de macro-economische omgeving.
 • Dagelijkse liquiditeit tegen lage kosten biedt de defensieve kwaliteiten die nodig zijn voor de allocatie van reservecontanten.
 • Volledige portefeuilletransparantie houdt in dat belangen en positioneringes dagelijks zichtbaar zijn.

Onze ETF-strategieën

   

ETF-startpagina


Een overzicht van onze ETF-strategieën, -inzichten en -training.


Terug ►
   

Alternatieve bètastrategieën


Onze producten zijn ontwikkeld om op systematische, liquide en transparante wijze de niet-gecorreleerde rendementsstromen en verbeterde portefeuillediversificatievoordelen van alternatieve strategieën aan te bieden aan een breed scala aan beleggers.


Verkennen ►
   

Vastrentende waarden


Wij bieden beleggers liquide, voordelige toegang tot een reeks innovatieve obligatie- en contantenstrategieën

Verkennen ►
     

Risicoprofiel

 • Naarmate het Subfonds meer afgeleide financiële instrumenten gebruikt, kan het risicoprofiel van het Subfonds hoger worden en kan de volatiliteit toenemen.
 • De waarde van schuldeffecten kan aanzienlijk veranderen afhankelijk van de economische en rentesituatie, evenals van de kredietwaardigheid van de emittent. Deze risico's zijn gewoonlijk hoger bij schuldeffecten van minder dan beleggingskwaliteit. Tevens kunnen deze schuldeffecten onderhevig zijn aan een hogere volatiliteit en een lagere liquiditeit dan schuldeffecten van beleggingskwaliteit.
 • De kredietwaardigheid van schuldeffecten zonder rating wordt niet gemeten door een onafhankelijk kredietratingbureau.
 • Door activa gedekte leningsverplichtingen (CLO's) en door hypotheken gedekte effecten kunnen minder liquide zijn dan andere effecten waarin het Subfonds belegt. Dit kan worden veroorzaakt door ongunstige renteveranderingen en doordat betalingsverplichtingen in verband met de onderliggende activa niet worden nagekomen.
 • Het Subfonds kan zijn beleggingen concentreren in de banksector en in Amerikaanse, Britse en Europese sectoren en markten en/of in de valuta van de regio waarin wordt belegd. Als gevolg hiervan kan het Subfonds volatieler zijn dan breder gediversifieerde fondsen.


Disclaimer

Dit is een marketingbericht en de meningen hierin mogen dan ook niet worden opgevat als een advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Als u afgaat op informatie in dit document, is dat geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Al het onderzoek dat in dit document wordt vermeld, is door J.P. Morgan Asset Management verkregen en is mogelijk voor eigen doeleinden gebruikt. De resultaten van dergelijk onderzoek worden beschikbaar gesteld als aanvullende informatie en geven niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van J.P. Morgan Asset Management weer. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prognoses, cijfers, opvattingen, overzichten van trends op financiële markten of beleggingstechnieken en -strategieën afkomstig van J.P. Morgan Asset Management op de datum van dit document. Zij worden geacht betrouwbaar te zijn op het moment dat de informatie werd opgesteld. Zij zijn niet noodzakelijkerwijs volledig en de nauwkeurigheid ervan is niet gegarandeerd. Zij kunnen worden gewijzigd zonder verwijzing of kennisgeving aan u. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen fluctueren in verband met marktomstandigheden en belastingovereenkomsten. Beleggers krijgen het ingelegde bedrag mogelijk niet volledig terug. Veranderingen in wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten van de producten of onderliggende buitenlandse beleggingen. Resultaten en opbrengsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatie voor actuele en toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat prognoses uitkomen. Hoewel het onze intentie is de beleggingsdoelen van de beleggingsproducten te realiseren, kan er geen garantie worden gegeven dat dit daadwerkelijk gebeurt. J.P. Morgan Asset Management is de merknaam voor de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn gelieerde ondernemingen wereldwijd. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, kunnen wij telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie monitoren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en ons intern beleid. Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en door J.P. Morgan Asset Management verwerkt in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid (www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Aangezien dit product in bepaalde rechtsgebieden mogelijk niet is toegestaan en het aanbod ervan beperkt kan zijn, is het de verantwoordelijkheid van iedere lezer zich ervan te vergewissen dat de wet- en regelgeving van het desbetreffende rechtsgebied volledig wordt nageleefd. Beleggers wordt aangeraden om voorafgaand aan het indienen van een beleggingsaanvraag alle benodigde adviezen op juridisch, regelgevings- en fiscaal gebied in te winnen met betrekking tot de consequenties van een belegging in de producten. Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan, of gekocht door Amerikaanse personen. Alle transacties moeten zijn gebaseerd op het nieuwste beschikbare prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en eventuele toepasselijke lokale aanbiedingsdocumenten. Deze documenten zijn samen met het jaarverslag, halfjaarverslag en de statuten kosteloos verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Goorhertogdom Luxemburg, uw financieel adviseur, uw regionale contactpersoon voor J.P. Morgan Asset Management of via http://www.jpmorganassetmanagement.ie. In Zwitserland treedt JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich, op als Zwitserse vertegenwoordiger van de fondsen en J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, CH-1204 Genève, als betaalkantoor van de fondsen. Dit bericht is in Europa (exclusief het VK) uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000. In Zwitserland treedt JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich, op als Zwitserse vertegenwoordiger van de fondsen en J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, CH-1204 Genève, als betaalkantoor van de fondsen. Dit is een Subfonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.

0903c02a826f1015