Aandelenklassen met valutahedging

J.P. Morgan Asset Management biedt aandelenklassen met valutahedging in een aantal van zijn ‘exchange-traded funds’ (ETF’s) om de impact van wisselkoersmutaties op de beleggingsrendementen te beperken.

Belangrijkste punten

 • Valutahedging kan het valutarisico reduceren in regionale of internationale portefeuilles, maar het bereiken van een perfecte valutahedging is niet mogelijk.
 • Verschillende hedgingmodellen zijn beschikbaar om het valutarisico te mitigeren. Wij hebben besloten om een op tolerantie aangepaste hedgingsbenadering te gebruiken voor de aandelenklassen met valutahedging van onze ETF*.
 • Op tolerantie aangepaste hedging kan een efficiëntere bescherming bieden in vergelijking tot statische maandelijkse hedging, met name in volatiele markten, terwijl kosten worden verminderd in vergelijking tot statische dagelijkse hedging.
 • De prestaties van aandelenklassen die op tolerantie aangepaste hedging gebruiken, kunnen afwijken van maandelijks gehedgede benchmarks.

* Let erop dat op tolerantie aangepaste hedging het model is dat wordt gebruikt voor aandelenklassen met valutahedging in onze icbe-ETF’s. Andere in Europa gevestigde beleggingsfondsen van J.P. Morgan Asset Management kunnen een andere benadering gebruiken.

Beleggers helpen om valutarisico te minimaliseren

Valutahedging kan helpen om de impact van wisselkoersveranderingen op de prestatie van een ETF te verminderen, wanneer de valuta of valuta's van de onderliggende activa van een ETF verschillen van de voorkeursvaluta van de belegger.

Het bereiken van een perfecte valutagehedgede portefeuille is echter niet mogelijk. Markten veranderen constant, wat het onrealistisch maakt om valutahedging af te stemmen op waarden van onderliggende activa op elk moment, terwijl transactiekosten en het effect van rentepercentageverschillen ook invloed zullen hebben op de waarde van de gehedgede aandelenklasse. De opdracht van ETF-aanbieders is om een hedgingsstrategie te implementeren die het beste het valutarisico in aandelenklassen met valutahedging mitigeert, terwijl de transactie- en operationele kosten geassocieerd met hedging worden geminimaliseerd.

Valutahedging voor indexfondsen en ETF’s

Bepaalde indexfondsmanagers en ETF-aanbieders kunnen een statische maandelijkse hedgingbenadering in hun aandelenklassen met valutahedging gebruiken.

In het statische maandelijkse hedgingmodel wordt normaliter een momentopname van de waarde van de activa van de portefeuille in elke valuta rondom de laatste werkdag van elke maand genomen, die wordt gebruikt om de waarde van de hedgings voor de komende maand te bepalen.

Source: J.P. Morgan Asset Management. For illustrative purposes only.

De statische maandelijkse hedging is een kostenefficiënt en systematisch model dat is afgestemd op maandelijks gehedgede benchmarks. Maar omdat hedgings slechts een keer per maand worden gereset, negeert de statische maandelijkse hedging daaropvolgende veranderingen in de waarde van de onderliggende activa.

Aan de andere kant van het spectrum elimineert statische dagelijkse hedging meer valutarisico, maar dit resulteert in hogere transactiekosten.

De valutahedgingsbenadering van J.P. Morgan Asset Management’s voor icbe-ETF’s

Wij hebben daarom een op tolerantie aangepast hedgingsmodel geïmplementeerd om valutarisico in de aandelenklassen met valutahedging van onze ETF te mitigeren.

De valutahedgings worden regelmatig aangepast door ons valutabeheerteam wanneer de hedge ratio’s vooraf ingestelde drempels overschrijden. Deze benadering helpt om de waarde van valutahedging nominaal afgestemd te houden op de waarde van de activa die worden gehedged terwijl de marktwaarde verandert.

Source: J.P. Morgan Asset Management. For illustrative purposes only.

Op tolerantie aangepaste hedging biedt een nauwkeurige valutahedging voor ETF-beleggers, terwijl het transactiekosten vermindert die geassocieerd worden met statische dagelijkse hedging. Transactiekosten, hoewel over het algemeen laag, zijn normaliter hoger dan de statische maandelijkse hedging, maar lager dan bij dagelijkse hedging. Op tolerantie aangepaste hedging vermindert het risico dat grote onaangepaste, te veel of te weinig gehedgede posities invloed kunnen hebben op de prestatie van de aandelenklassen met valutahedging.

Maar het resultaat kan afwijken van vele maandelijks gehedgede benchmarks van ETF’s, waar hedgings normaliter slechts een keer per maand worden gereset.

Gescheiden kosten

Alle kosten en uitgaven die worden gemaakt in het hedgingsproces, zullen op een pro rata basis worden gedragen door alle aandelenklassen met hedging die in dezelfde valuta worden vermeld en in hetzelfde ETF zijn uitgegeven. De kosten zijn daarom gescheiden en worden alleen gedragen door beleggers in de aandelenklassen met valutahedging.

Nauwkeurigheid en kosten balanceren

Wij geloven dat onze valutahedgingsbenadering de meest geschikte methode is voor onze reeks strategieën op het gebied van icbe-ETF’s.

Op tolerantie aangepaste hedging vereist aanzienlijk minder transacties dan bij statische dagelijkse hedging, omdat hedgings alleen worden gereset wanneer de drempels voor hedge ratio’s worden overschreden. Op tolerantie aangepaste hedging biedt ook grotere nauwkeurigheid van de valutahedging in vergelijking tot statische maandelijkse hedging, met name in volatiele markten.

Belangrijke informatie

Dit is een marketingbericht en de meningen hierin mogen dan ook niet worden opgevat als een advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Als u vertrouwt op informatie in dit document, is dat geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Waar in dit document sprake is van onderzoek, is dit door J.P. Morgan Asset Management verkregen en mogelijk gebruikt voor eigen doeleinden. De resultaten van dergelijk onderzoek worden beschikbaar gesteld als aanvullende informatie en geven niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van J.P. Morgan Asset Management weer. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prognoses, cijfers, opvattingen, overzichten van trends op financiële markten of beleggingstechnieken en -strategieën afkomstig van J.P. Morgan Asset Management op de datum van dit document. Zij worden geacht betrouwbaar te zijn op het moment dat de informatie werd opgesteld. Zij zijn niet noodzakelijkerwijs volledig en de nauwkeurigheid ervan is niet gegarandeerd. Zij kunnen worden gewijzigd zonder verwijzing of kennisgeving aan u. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen fluctueren in verband met marktomstandigheden en belastingovereenkomsten. Beleggers krijgen het ingelegde bedrag mogelijk niet volledig terug. Veranderingen in wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten van de producten of onderliggende buitenlandse beleggingen. Resultaten en opbrengsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatie voor actuele en toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat prognoses uitkomen. Hoewel het onze intentie is de beleggingsdoelen van de beleggingsproducten te realiseren, kan er geen garantie worden gegeven dat dit daadwerkelijk gebeurt. J.P. Morgan Asset Management is de merknaam voor de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn gelieerde ondernemingen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij telefoongesprekken opnemen en toezien op elektronische communicatie om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en ons intern beleid. Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Aangezien dit product in bepaalde rechtsgebieden mogelijk niet is toegestaan en het aanbod ervan beperkt kan zijn, is het de verantwoordelijkheid van iedere lezer zich ervan te vergewissen dat de wet- en regelgeving van het desbetreffende rechtsgebied volledig wordt nageleefd. Beleggers wordt aangeraden om voorafgaand aan het indienen van een beleggingsaanvraag alle benodigde juridische en fiscale adviezen in te winnen over de consequenties van een belegging in de producten. Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan, of gekocht door Amerikaanse personen. Alle transacties moeten zijn gebaseerd op het nieuwste beschikbare prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en eventuele toepasselijke lokale aanbiedingsdocumenten. Deze documenten zijn samen met het jaarverslag, halfjaarverslag en de statuten kosteloos verkrijgbaar bij uw financiële adviseur, uw regionale contactpersoon van J.P. Morgan Asset Management, de emittent van het fonds (zie hieronder) of te raadplegen op www.jpmorganassetmanagement.ie. In Zwitserland treedt JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich, op als Zwitserse vertegenwoordiger van de fondsen en J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, CH-1204 Genève, als betaalkantoor van de fondsen. Deze communicatie is in Europa (m.u.v. het VK) uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000. Dit bericht is in het VK uitgegeven door JPMorgan Asset Management (UK) Limited, dat is erkend door en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Geregistreerd in Engeland onder nummer 01161446. Vestigingsadres: 25 Bank Street, Canary Wharf, Londen E14 5JP. Document-id:

 0903c02a8238b62b


ETF-startpagina

Een overzicht van onze ETF-strategieën, -inzichten en -training.

Terug ►

Valutahedgingsstrategieën voor ETF’s

Statische maandelijkse hedging

 • Maandelijkse reset vermindert transactiekosten.
 • Consistent met veel indexmethoden, wat tracking error kan verminderen.
 • Imperfecte hedging kan beleggers met onverwacht valutarisico opzadelen.

Statische dagelijkse hedging

 • Dagelijkse reset vergroot transactiekosten.
 • Consistent met veel indexmethoden, wat tracking error kan verminderen.
 • Dagelijkse reset minimaliseert valutarisico, maar hoge transactiekosten kunnen zwaarder wegen dan voordelen.

Op tolerantie aangepaste hedging

 • Hedgings worden gereset wanneer de hedge ratio een vooraf ingestelde drempel overschrijdt, wat resulteert in lagere transactiekosten dan bij dagelijkse hedging.
 • Lastig voor indexaanbieders om in indexmethoden weer te geven, wat tracking error kan vergroten.
 • Verwijdert meer valutarisico dan maandelijkse hedging, terwijl transactiekosten worden verminderd in vergelijking tot dagelijkse hedging.

Hedge ratio’s in de schijnwerpers

Om een hedge ratio van 100% te bereiken, moet de waarde van de derivaten die worden gebruikt om de valutablootstellingen van de portefeuille af te dekken, gelijk zijn aan de nominale waarde van de activa van de portefeuille.

Indien de waarde van de activa van de portefeuille stijgt, zal de hedge ratio dalen en de portefeuille zal te weinig gehedged zijn.

Indien de waarde van de activa van de portefeuille daalt, zal de hedge ratio stijgen en de portefeuille zal te veel gehedged zijn.

Indien de hedge ratio's te groot worden, bestaat het risico dat de impact op de prestaties van een gehedgede aandelenklasse invloed kan hebben op een andere aandelenklasse van hetzelfde fonds.

Regelgevingsmaatregelen verplichten ETF-aanbieders om hedge ratio’s binnen een tolerantie van 95% - 100% te houden, wat een op tolerantie aangepast hedgingsmodel geschikt maakt voor veel ETF’s.


Valutabeheer J.P. Morgan

Valutahedging is complex en vereist toezicht door een expert om consistent sterke uitkomsten te bereiken.

Bij J.P. Morgan Asset Management worden onze aandelenklassen met valutahedging beheerd door een eigen team van zeer ervaren en toegewijde valutabeheerders.

Met 360 miljard dollar aan beheerd vermogen (per 30 juni 2018) behoort ons valutabeheerteam tot de grootste en meest ervaren beheerders op het gebied van valuta-overlay in de wereld.