Actieve beheerders en de groei van ETF's in Europa


Bryon Lake, algemeen directeur, hoofd International ETFs, J.P. Morgan Asset Management.

Hoe groot is de Europese ETF-markt en hoe snel ontwikkelt deze zich?

De Europese ETF-markt (Exchange Traded Fund) vertegenwoordigt bijna USD 812 miljard aan beheerd vermogen. Deze markt groeit snel met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van +19%1. Sinds de introductie van ETF's heeft de ETF-markt in Europa dezelfde groei laten zien als in Amerika, zij het met een vertraging van zeven tot tien jaar. Op grond daarvan verwacht PwC dat de markt in 2021 een omvang van USD 1,5 biljoen kan bereiken.2.

Waarom zou een actieve beheerder aan de slag moeten gaan met ETF's?

Vaak wordt gesteld dat ETF-beleggen gelijk staat aan passief beleggen. Dat is echter een misvatting. Wij zien een ETF als een efficiënt beleggingsvoertuig, waarbij u kiest met welke beleggingsmotor dit voertuig wordt aangedreven. Wij hebben al laten zien dat wij onze capaciteiten op het gebied van passief en actief beleggen en strategische bèta* kunnen inzetten bij vastrentende en alternatieve activa, en dat wij in alle activaklassen ons ETF-aanbod blijven uitbouwen.

Wij zien de ETF-wrapper als een technologie om deze strategieën te verpakken. Cliënten willen de ETF-wrapper steeds vaker inzetten voor de opbouw van een gediversifieerde portefeuille. Daarom werken wij aan de ontwikkeling van onze capaciteiten, zodat wij beter aan deze behoefte tegemoet kunnen komen.

Verder stellen wij de cliënt centraal bij alles wat wij doen. Cliënten kunnen hun portefeuille op veel manieren samenstellen. Wij gebruiken onze beleggingscapaciteiten, die wij via de ETF-wrapper leveren, om hen daarbij te helpen.

*Strategischebèta-ETF's (soms aangeduid als slimme bèta) zijn bedoeld om enkele voordelen van actief beheer te bieden, zoals verminderd risico of verbeterde rendementen ten opzichte van naar kapitalisatie gewogen benchmarks, terwijl meer transparantie en liquiditeit wordt geboden tegen lagere provisies.

*Bèta is een maatstaf voor de volatiliteit, of het systematische risico, van een effect of een portefeuille ten opzichte van de markt als geheel. Bèta geeft aan in hoeverre de rendementen van een effect gevoelig zijn voor marktschommelingen.

Bent u te laat om in te stappen in ETF's?

Absoluut niet. Zoals gezegd verwachten wij dat de Europese ETF-markt zich in de komende vier jaar bijna verdubbelt tot USD 1,5 biljoen, terwijl ook de wereldwijde ETF-markt zich in de komende vijf jaar kan verdubbelen tot meer dan USD 7 biljoen.3

Wij zien dat de ETF-wrapper zich in veel opzichten nog in een zeer vroege adoptiefase bevindt. In de toekomst is dus enorme groei te verwachten. Wij denken ook dat wij nog maar aan het begin staan van de ontwikkeling van onze innovatieve producten en strategieën die wij beleggers kunnen bieden. In Europa gebruiken onze cliënten ETF's als middel voor het toewijzen van activa. Dat past bij ons streven om onze cliënten "oplossingen" te bieden en niet alleen "producten". Met het overkoepelende doel om cliënten te helpen bij het samenstellen van betere portefeuilles.

Welke producten hebben wij gelanceerd en waarom?

Voldoen aan de behoeften cliënten vormt voor ons het uitgangspunt bij het uitrollen van nieuwe producten. Onze cliëntgerichte benadering beslaat een breed gebied dat drie kerncapaciteiten omvat: zuiver passieve strategieën (die we BetaBuilders noemen), strategischebètastrategieën en actieve strategieën.

De producten die we hebben gelanceerd zijn allemaal gebaseerd op dringende cliëntbehoeften binnen elk van onze kerncapaciteiten:

  • In het zuiver passieve segment bieden JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF (JE13, J13E), JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JU13, JA13) en JPM BetaBuilders UK Gilts 1-5yr UCITS ETF (JG15) cliënten de door hen gewenste liquiditeit in kortlopende Europese en Amerikaanse overheidsobligaties.
  • In het segment strategischebètastrategieën biedt JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JPMB, JPBM) cliënten blootstelling aan schulden uit opkomende markten, waarbij zij profiteren van de risicobewuste methodologie van J.P. Morgan Asset Managements.
  • In het actieve segment bieden wij twee actief beheerde hedgefondsstrategieën: JPM Managed Futures UCITS EFT (JPMF, JPGM) en JPM Equity Long-Short UCITS ETF (JELS, JPQE, JLES).
  • Daarnaast hebben wij bij de actieve strategieën JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF (JPST, JPTS, JPPS), JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (JEST) en JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (JGST) gebruikgemaakt van de expertise van ons toonaangevende wereldwijde liquiditeitsplatform.

Gaan we nog meer ETF's uitrollen?

Wij hebben een ambitieus lanceringsprogramma. Wij zijn van plan om binnen drie jaar vijftig ETF's te lanceren binnen onze drie ETF-beleggingspijlers:

  • Passieve standaardfondsen met gedifferentieerde tarieven en marktblootstellingen
  • Strategischebètafondsen die cliënten in staat stellen te profiteren van afwijkende indexblootstellingen
  • Actieve fondsen die profiteren van alle actieve capaciteiten van J.P. Morgan Asset Management op het gebied van ETF-wrappers

Al deze fondsen worden transparant, liquide en operationeel toegankelijk.
1 Bron: Morningstar. Gegevens per mei 2018. Voor ETF's (Exchange Traded Funds) gevestigd in Europa. © Morningstar. Alle rechten voorbehouden. CAGR = Compound Annual Growth Rate (samengesteld jaarlijks groeipercentage), waarbij het jaarlijkse groeipercentage is aangepast om de geleidelijke beleggingsgroei gedurende de opgegeven periode weer te geven.

2 Bron: PwC, "2nd Annual Global ETF Survey" 2015, www.pwc.com/us/etf. Meningen, schattingen, prognoses, verwachtingen en verklaringen ten aanzien van trends op financiële markten die zijn gebaseerd op huidige marktomstandigheden, vormen ons oordeel en kunnen zonder kennisgeving worden aangepast. Er is geen garantie dat deze worden gerealiseerd.

3 Bron: PwC, "ETFs: A Roadmap for growth" 2016, www.pwc.com/etfroadmap. Meningen, schattingen, prognoses, verwachtingen en verklaringen ten aanzien van trends op financiële markten die zijn gebaseerd op huidige marktomstandigheden, vormen ons oordeel en kunnen zonder kennisgeving worden aangepast. Er is geen garantie dat deze worden gerealiseerd.

Dit is een marketingbericht en de visies in dit materiaal mogen dan ook niet worden opgevat als een advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Als u afgaat op informatie in dit materiaal, is dat geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Waar in dit document sprake is van onderzoek, is dit door J.P. Morgan Asset Management verkregen en mogelijk gebruikt voor eigen doeleinden. De resultaten van dergelijk onderzoek worden beschikbaar gesteld als aanvullende informatie en geven niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van J.P. Morgan Asset Management weer. Tenzij anders vermeld zijn alle vermelde prognoses, cijfers, opvattingen, overzichten van trends op financiële markten of beleggingstechnieken en -strategieën afkomstig van J.P. Morgan Asset Management op de datum van dit document. Zij worden geacht betrouwbaar te zijn op het moment dat de informatie werd opgesteld. Zij zijn niet noodzakelijkerwijs volledig en de nauwkeurigheid ervan is niet gegarandeerd. Zij kunnen worden gewijzigd zonder verwijzing of kennisgeving aan u. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen fluctueren in verband met marktomstandigheden en belastingovereenkomsten. Beleggers krijgen het ingelegde bedrag mogelijk niet volledig terug. Veranderingen in wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten van de producten of onderliggende buitenlandse beleggingen. Resultaten en opbrengsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatie voor actuele en toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat prognoses uitkomen. Hoewel het de intentie is de beleggingsdoelen van de beleggingsproducten te realiseren, kan er geen garantie worden gegeven dat dit daadwerkelijk gebeurt. J.P. Morgan Asset Management is de merknaam voor de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn gelieerde ondernemingen wereldwijd. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen wij telefoongesprekken opnemen en toezien op elektronische communicatie om te voldoen aan onze juridische en reglementaire verplichtingen en ons intern beleid. Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Aangezien dit product in bepaalde rechtsgebieden mogelijk niet is toegestaan en het aanbod ervan beperkt kan zijn, is het de verantwoordelijkheid van iedere lezer zich ervan te vergewissen dat de wet- en regelgeving van het desbetreffende rechtsgebied volledig wordt nageleefd. Beleggers wordt aangeraden om voorafgaand aan het indienen van een beleggingsaanvraag alle benodigde juridische en fiscale adviezen in te winnen over de consequenties van een belegging in de producten. Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan, of gekocht door Amerikaanse personen. Alle transacties moeten zijn gebaseerd op het nieuwste beschikbare prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en eventuele toepasselijke lokale aanbiedingsdocumenten. Deze documenten zijn samen met het jaarverslag, halfjaarverslag en de statuten kosteloos verkrijgbaar bij uw financiële adviseur, uw regionale contactpersoon van J.P. Morgan Asset Management, de emittent van het fonds (zie hieronder) of op www.jpmorganassetmanagement.ie. In Zwitserland treedt JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich, op als Zwitserse vertegenwoordiger van de fondsen en J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, CH-1204 Geneva, als betaalkantoor van de fondsen. Deze communicatie is in Europa (m.u.v. het VK) uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxembourg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000. Dit bericht is in het VK uitgegeven door JPMorgan Asset Management (UK) Limited, dat een vergunning heeft en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Geregistreerd in Engeland onder nummer 01161446. Vestigingsadres: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP.

 
Material ID: 0903c02a82381dae

Activity ID: 65394


 


ETF-startpagina

Een overzicht van onze ETF-strategieën, -inzichten en -training.

Terug ►

Weltweit ertragsorientiert investieren:
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Erfahren Sie in unserem erklärenden Animationsvideo, wie der Global Income Fund dank seines breit gestreuten und flexiblen Investmentansatzes in zahlreiche ertragbringende Anlageklassen investiert. Auf einfache und anschauliche Art und Weise erläutern wir Ihnen die Arbeit des Fondsmanagements genauer und wie Anleger mit dem Fonds regelmäßige und attraktive Erträge erzielen können.