BELEID GEGEVENSBESCHERMING J.P. Morgan Asset Management (EMEA)

 1. 1. J.P. Morgan Asset Mangement kan informatie over personen* verzamelen, houden, gebruiken en bekend maken (‘verwerken’) die persoonsgegevens kan bevatten (met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens) ingevolge de EU Richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens en implementatiewetten, en de wetgeving van andere Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse (‘EMEA’) landen.

  Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken (inclusief gevoelige gegevens), stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door ons voor de doelen zoals beschreven in dit Gegevensbeschermingsbeleid. Verder stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de entiteiten van de JP Morgan Groep en dat uw persoonlijke gegevens daartoe worden overgedragen en verwerkt in landen waar het niveau van bescherming van persoonlijke gegevens niet altijd gelijk is aan het beschermingsniveau dat geldt in uw eigen land.

 2. Persoonsgegevens kunnen onder andere voor de volgende doeleinden verwerkt worden:

  • Relatiebeheer en aanverwante diensten.
  • Operationele doeleinden, kredietbeoordeling en statistische analyse (waaronder gedragsanalyse).
  • Het doen van marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek.
  • Het verschaffen van informatie aan personen over producten en diensten die wij van belang achten.
  • Het voldoen aan eisen gesteld door wetgeving, regelgeving, samenwerkingsverbanden, vrijwillige codes waaraan wij ons verbonden hebben, of ‘good practice’, waar dan ook ter wereld.
  • Het bevestigen en verifiëren van de identiteit van een persoon (hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van een kredietregistratiebureau of andere derden die voor ons optreden) en het uitvoeren van een due diligence onderzoek. Wij kunnen ook een screening uitvoeren met behulp van openbaar beschikbare sanctielijsten die door overheden en/of instanties voor rechtshandhaving zijn opgesteld.
  • Het ontdekken, onderzoeken en voorkomen van fraude en andere misdrijven of wangedrag.
  • In het kader van, of in verband met, (bestaande of potentiële) juridische procedures, het verkrijgen van juridisch advies of het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
 3. De persoonsgegevens kunnen bekend gemaakt worden:

  • Aan iedere organisatie binnen onze groep ondernemingen, hun vertegenwoordigers, accountants, dienstverleners, toezichthouders, overheidsinstellingen of instanties voor rechtshandhaving, en aan ieder persoon waarvan wij in redelijkheid denken dat dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.
  • Aan daadwerkelijke of potentiële kopers van delen van ons bedrijf en hun respectievelijke adviseurs en verzekeraars, en met betrekking tot de overdracht van onze contractuele rechten en/of verplichtingen.
  • Indien wij of een persoon aan wie wij persoonsgegevens bekend maken anderszins het recht of de plicht hebben om de persoonsgegevens bekend te maken, of rechtens toestemming hebben gekregen of bij wet verplicht zijn dat te doen. Financiële instellingen en dienstverleners op het gebied van betalingen en berichtgeving kunnen bijvoorbeeld van tijd tot tijd verplicht zijn, ingevolge een dagvaarding of anderszins, om bepaalde transactiegegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere officiële organen, hetzij binnen de Europese Unie of daarbuiten, om hun medewerking te verlenen ter voorkoming van terrorisme, het witwassen van gelden en overige misdrijven.
 4. We zijn wereldwijd actief; daarom kunnen persoonsgegevens verwerkt en bekend gemaakt worden zoals boven omschreven in ieder land waar wij zaken doen of een dienstverlener hebben. Dit kan inhouden dat het landen betreft die niet dezelfde wettelijke bescherming bieden voor persoonsgegevens als de EU Richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens en implementatiewetgeving of de wetgeving van andere EMEA landen, indien van toepassing.

 5. Wij en andere bedrijven in de J.P. Morgan Groep kunnen contact opnemen met personen via de post, e-mail, SMS, telefoon en overige elektronische middelen om informatie te verstrekken over producten en diensten die wij van belang achten, tenzij een persoon bezwaar maakt tegen het ontvangen van dergelijke informatie. Wie dergelijke berichtgeving niet van ons wenst te ontvangen, dient contact op te nemen met zijn Relationship Manager of met Client Services.

 6. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, kunnen wij elektronische communicatie (met inbegrip van e-mail en telefoongesprekken) opnemen en controleren om te bewerkstelligen dat er voldaan wordt aan onze verplichtingen op basis van wetgeving en regelgeving en aan ons intern beleid, en voor bovenvermelde doeleinden.

 7. Personen wiens persoonsgegevens wij verwerken kunnen een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot hen hebben. Indien dit bij wet toegestaan is, kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Indien blijkt dat er sprake is van incorrecte persoonsgegevens, heeft de betreffende persoon het recht ons te verzoeken deze gegevens te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden hebben personen ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

 8. Dit beleid voor gegevensbescherming kan van tijd tot tijd gewijzigd worden en dient regelmatig opnieuw te worden bezien.