Fonds in het kort
Expertise

Maakt gebruik van de expertise van een ervaren team van macro-beleggers en -strategen.


Portefeuille

Macro-economische visies met hoge overtuiging worden weerspiegeld in een onbeperkte, gerichte portefeuille, door middel van long- en short-posities in aandelen, vastrentende waarden, derivaten, valuta’s en volatiliteit.


Succes

Heeft een rendementsdoelstelling voor de middellange termijn (3-5 jaar) bereikt van 7% (geannualiseerd, voor aftrek van vergoedingen)*, met een volatiliteit van minder dan 10%, in diverse marktomstandigheden.


*Het bovengenoemde nagestreefde risico/rendementscijfer betreft de interne richtlijnen van de beleggingsbeheerder om de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds te verwezenlijken, zoals vermeld in het prospectus. Er is geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.


Mondiale macrothema's
Wijdverspreide technologische adoptie  ►

Mondiale beleidsdivergentie  ►
Zwakte aan aanbodzijde  ►

Verouderende economische cyclus VS  ►
Europa in onzekerheid ►

Japan na Abenomics ►
Convergentie opkomende markten  ►

China in transitie  ►

Bron: J.P. Morgan Asset Management (uit analyse door de Multi-Asset Solutions strategie- en portefeuillebeheerteams, op basis van openbaar beschikbare marktgegevens tot 31 december 2018). Opinies, schattingen, prognoses, projecties en verklaringen over trends op de financiële markten zijn gebaseerd op de marktomstandigheden per de datum van publicatie, vormen ons oordeel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er kan geen garantie worden gegeven dat ze zullen worden gerealiseerd.
Grootste posities

China in transitie30,30%Japan na Abenomics10,80%
Verouderende ec. cyclus VS20,10%Europe growth recovery4,80%
Wijdverspreide technologische adoptie16,30%Mondiale beleidsdivergentie3,60%
Convergentie opkomende markten12,30%Zwakte aanbodzijde1,80%
Per: 30.09.2019

Het fonds omvat een actief beheerde portefeuille; belangen, sectorwegingen, allocaties en hefboomwerking, al naar gelang van toepassing, kunnen zonder aankondiging wijzigen naar goeddunken van de beleggingsbeheerder.     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

Cumulative performance for the share class A (acc) - EUR. Past performance is not an indication of future performance.
Fund performance is shown based on the NAV of the share class A (acc) - EUR with income (net) reinvested including actual ongoing charges excluding entry and exit fees.


Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar een sterkere vermogensgroei dan die van zijn liquide benchmark door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in effecten, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.

Aandelenklasse
JPM Global Macro Opportunities C (acc) - EUR
ISIN
LU0095623541
Benchmark
ICE 1 Month EUR LIBOR
Fondsbeheerder(s)
Shrenick Shah
Oprichtingsdatum
23.10.98
Fondsomvang
EUR 4667,2m
Morningstar Rating
Niet beoordeeld
Lopende kosten (max)
0,75%
De prestatievergoeding bedraagt 0% als het rendement van het fonds dat van de benchmark overtreft. Zie het prospectus van het fonds voor de voorwaarden voor de toepassing van de uitvoeringsprovisies.
Beheerd vermogen per 16.10.2019

Beleggersprofiel: beleggers in dit fonds dienen een beleggingshorizon van minimaal vijf jaar te hebben.

Risico- en opbrengstprofiel

De Sub-Fondsen zijn onderworpen aan Beleggingsrisico's en Andere daaraan verbonden risico's door de technieken en effecten die het gebruikt om te trachten zijn doelstelling te behalen.

De tabel rechts verklaart hoe deze risico’s met elkaar verband houden en de Resultaten voor de aandeelhouder die een weerslag kunnen hebben op een belegging in het Sub-Fonds.

Beleggers dienen ook de Risicobeschrijvingen in het Prospectus door te nemen voor een volledige beschrijving van elk risico.

Beleggingsrisico's Risico's die verband houden met de technieken en effecten van het Sub-Fonds

Technieken
Concentratie
Derivaten
Hedging
Short-posities
Effecten
China
Grondstoffen
Converteerbare effecten
Schuldpapier
– Schuldpapier beneden beleggingskwaliteit (below investment-grade)

– Investment-grade-schuldpapier
– Schuldpapier van overheden
– Schuldbewijzen zonder rating
Opkomende markten
Aandelen
 

Andere daaraan verbonden risico's Aanvullende risico's waaraan het Sub-Fonds is blootgesteld door het gebruik van de bovenstaande technieken en effecten

Krediet
Valuta
Rente
Liquiditeit
Markt
 

Resultaten voor de aandeelhouders Potentiële impact van de bovenstaande risico's

Verlies De aandeelhouders kunnen het volledige ingelegde kapitaal of een gedeelte ervan verliezen.
Volatiliteit De waarde van de aandelen van het Sub-Fonds zal schommelen.
De doestelling van het Sub-Fonds is niet gehaald.
 
 


Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA) www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dit kunt u raadplegen via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy. Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon. Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.


0903c02a8258e7ae