MiFID II/MiFIR

Inzicht in de uitdagingen en kansen van veranderende regelgeving


Veranderingen in regelgeving brengen uitdagingen en kansen met zich mee, en MiFID II en MiFIR vormen daarop geen uitzondering. J.P. Morgan Asset Management werkt er aan om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in MiFID II en MiFIR, die per 3 januari 2018 van toepassing zijn.
Wij vinden het belangrijk om onze klanten te helpen om de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor hun organisaties te begrijpen en hun overgang naar de nieuwe regels zo soepel mogelijk te laten verlopen. Naast dit streven hebben we ons partnerschap met belangrijke brancheorganen verder versterkt en blijven we actief betrokken bij de lopende besprekingen met deze organen in aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe regels.
In dit document, geven we antwoord op de belangrijkste vragen die onze klanten ons hebben gesteld over de veranderende regelgeving. Heeft u een vraag die niet aan de orde komt in dit document? Neemt u dan alstublieft contact op met uw klantadviseur. Deze zal u graag verder helpen.Massimo Greco

Head of EMEA Funds Business
   

1. Is J.P. Morgan Asset Management klaar voor MiFID II/MiFIR? >


   

2. Wat zijn de gebieden met de belangrijkste veranderingen? >


   

3. Hoe gaat J.P. Morgan Asset Management om met het vraagstuk van betalen voor broker-onderzoek? >4. Blijft J.P. Morgan Asset Management materiaal zoals de Market Insights-publicaties aanbieden aan klanten, of is dat niet toegestaan onder MiFID II? >
5. Hoe definieert J.P. Morgan Asset Management het begrip “doelmarkt”? >


6. Hoe definieert J.P. Morgan Asset Management de soorten klanten waarvoor zijn fondsen zijn bedoeld? >7. Hoe helpt J.P. Morgan Asset Management distributeurs om te voldoen aan hun MiFID II-verplichtingen? >


8. Hoe kunnen distributeurs hun verkoopinformatie met J.P. Morgan Asset Management delen? >9. Is J.P. Morgan Asset Management van plan om direct wijzigingen aan te brengen in zijn productenreeks als gevolg van MiFID II/MiFIR? >


10. Welke producten van J.P. Morgan Asset Management zijn volgens MiFID II “complex” en “niet-complex”? >11. Hoe zal J.P. Morgan Asset Management informatie publiceren over kosten? >12. Hoe vaak zal J.P. Morgan Asset Management informatie leveren over kosten? >
13. Zal J.P. Morgan Asset Management veranderingen aanbrengen in zijn distributieovereenkomsten? >14. Hoe gaat J.P. Morgan Asset Management om met andere marktdeelnemers voor wat betreft MiFID II/MiFIR? >
15. Hoe zit het met de overlapping tussen de regelgeving voor Packaged Retail and Insurance Based Investment Products (PRIIPs) en MiFID II/MiFIR? >1. Is J.P. Morgan Asset Management klaar voor MiFID II/MiFIR?

Wij zijn van mening dat we er klaar voor zijn, doordat we een projectteam en een ondersteunend bestuurskader hebben opgezet om:
• lacune-analyses uit te voeren;
• een effectbeoordeling uit te voeren;
• een implementatieplan en een bijbehorend werkprogramma op te stellen om te voldoen aan de door MiFID II/MiFIR vastgestelde verplichtingen.
Daarnaast blijven we in gesprek met brancheverenigingen, externe adviseurs, nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) en onze branchegenoten en klanten, om zo te komen tot een uniform begrip van de nieuwe eisen, inclusief de bijbehorende oplossingen.

2. Wat zijn de gebieden met de belangrijkste veranderingen?

Voor J.P. Morgan Asset Management zijn de belangrijkste gebieden met veranderingen:
• product governance en doelmarkt;
• informatie over kosten en vergoedingen;
• categorisering van klanten;
• onderzoek van betalingen;
• handelstransparantie;
• melding van transacties;
• optimale uitvoering (‘best execution’).

3. Hoe gaat J.P. Morgan Asset Management om met het vraagstuk van betalen voor broker-onderzoek?

Sinds de eerste concepten van de MiFID II-richtlijn heeft J.P. Morgan Asset Management gewerkt aan het bepalen van de meest geschikte aanpak met betrekking tot betalingen voor extern onderzoek. Voor rekeningen (‘accounts’) die onder het toepassingsbereik van de MiFID II-richtlijn vallen, heeft dit ertoe geleid dat onze Equities-, Fixed Income-, en Multi-Asset Solutions-platforms de kosten voor het aankopen van extern onderzoek vanaf 1 januari 2018 niet meer laten betalen door handelscommissies, maar rechtstreeks door J.P. Morgan Asset Management laten betalen.
Elke rekening die wordt beheerd door, of contractueel is ondergebracht bij een van onze juridische entiteiten in het Verenigd Koninkrijk, wordt beschouwd als MiFID II-rekening. Diverse van onze Luxemburgse SICAVs die worden beheerd door onze entiteit in het Verenigd Koninkrijk, zullen hier onder vallen. Dat geldt ook voor onze open-end beleggingsvennootschappen (Open-Ended Investment Companies; OEICs) in hun totaliteit. Het territoriale toepassingsgebied van MiFID II is echter enigszins complex, dit als gevolg van de verschillende interpretaties van de richtlijn door de afzonderlijke NBA’s binnen de Europese Unie. Niet alle NBA’s hebben definitieve regels gepubliceerd over de wijze waarop zij de richtlijn zullen implementeren, en dus hebben ook niet alle NBA’s deze gepubliceerd. Hierdoor blijft de vaststelling van welke rekeningen (inclusief onze fondsen) worden beschouwd als MIFID II-rekeningen, onderhevig aan herziening en kunnen hierin wijzigingen optreden. Er zijn ook enkele complicaties als het gaat om handelen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals in de Verenigde Staten.

4. Blijft J.P. Morgan Asset Management materiaal zoals de Market Insights-publicaties aanbieden aan klanten, of is dat niet toegestaan onder MiFID II?

De JPM Market Insights- en Portfolio Insights-programma’s worden voor wat betreft de doelen van MiFID II beschouwd als marketingcommunicatie, waardoor ze niet vallen onder de specifieke MiFID II/MiFIR-eisen voor beleggingsonderzoek. Bovendien bestaan de Market Insights- en Portfolio Insights-programma’s van J.P. Morgan Asset Management uit niet-onafhankelijk onderzoek en zijn ze derhalve niet opgesteld in lijn met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen. Ook zijn deze programma’s niet onderworpen aan enig verbod om te handelen voordat de verspreiding van beleggingsonderzoek heeft plaatsgevonden.

5. Hoe definieert J.P. Morgan Asset Management het begrip “doelmarkt”?

De vraag hoe “doelmarkt” in het kader van MiFID II zal worden toegepast, is uitvoerig besproken door zowel brancheorganen als bedrijven uit de sector. In lijn met de fondsenindustrie als geheel, zijn wij voornemens om de door de European Securities and Markets Authority (ESMA) vastgestelde vijf categorieën voor doelmarkten te gebruiken. Dit zijn:
• Klanttype;
• Kennis en ervaring;
• Vermogen om verliezen te dragen;
• Doelstellingen en behoeften van de klant;
• Risicotolerantie.
Daarnaast kijken wij ook naar de distributiestrategie van het fonds, of het nu gaat om execution only, execution only met geschiktheid voor de klant, of een advieskanaal.

6. Hoe definieert J.P. Morgan Asset Management de soorten klanten waarvoor zijn fondsen zijn bedoeld?

Het merendeel van onze fondsen is bedoeld voor particuliere en professionele klanten. Daarnaast beschouwen wij ICBE’s als geschikt voor alle soorten klanten, dit gelet op uitspraken van de Financial Conduct Authority (FCA). Om deze reden zijn alle ICBE-fondsen beschikbaar bij ieder niveau van beleggerskennis en -ervaring. Waar dit niet het geval is, zullen we dit tot uitdrukking brengen in de doelmarktgegevens.

7. Hoe helpt J.P. Morgan Asset Management distributeurs om te voldoen aan hun MiFID II-verplichtingen?

We werken eraan om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van MiFID II/MiFIR. We blijven actief betrokken bij diverse branche-brede besprekingen, onder meer binnen de European Working Group (EWG), en staan volledig achter de gestandaardiseerde European MiFID Template (EMT) voor dataverstrekking tussen vermogensbeheerders en distributeurs.
Wij zijn van plan om data te verstrekken conform MiFID II, met inbegrip van gegevens over de doelmarkt en gegevens over vooraf en achteraf berekende kosten, waarbij alleen het EMT-model wordt gebruikt. Duitse gegevens worden verstrekt conform het model zoals gevraagd door de Duitse Financial Services Industry.
Vanaf eind november 2017 zullen wij representatieve gegevens ter beschikking stellen aan distributeurs en platforms voor alle fondsenreeksen op basis van ICBE’s, SICAVs en beleggingsmaatschappijen waarop MiFID II van toepassing is. De reguliere maandelijkse datafeeds beginnen in januari 2018.

8. Hoe kunnen distributeurs hun verkoopinformatie met J.P. Morgan Asset Management delen?

Distributeurs zijn wettelijk verplicht informatie te verstrekken aan producenten ter ondersteuning van het productbeoordelingsproces van de producent. Dit omvat in het bijzonder informatie over verkopen buiten de doelmarkt.
Gezien de aard van ons productenaanbod, verwachten wij geen significante omzet buiten de doelmarkt. Voor alle verkopen buiten de doelmarkt geldt echter dat we daar een helder zicht op nodig hebben, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat producten correct worden gedistribueerd.
Onze voorkeursmethode om deze informatie te ontvangen is via de TISA Target Market Reporting Specification, die een kader biedt voor distributeurs om doelmarktverkoopdata aan producenten te leveren.

9. Is J.P. Morgan Asset Management van plan om direct wijzigingen aan te brengen in zijn productenreeks als gevolg van MiFID II/MiFIR?

Wij beoordelen ons aanbod van fondsen en aandelenklassen regelmatig, en zullen dit waar nodig blijven aanpassen om te voldoen aan de behoeften van onze klanten.
J.P. Morgan Asset Management biedt momenteel drie aandelenklassen aan in de SICAV-reeks, namelijk de aandelenklassen I, C en X, waarbij de intentie is dat deze vrij van retrocessie zijn. Geschiktheidsvereisten voor elke aandelenklasse zijn te vinden in de betreffende prospectus. We zullen de markt blijven volgen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

10. Welke producten van J.P. Morgan Asset Management zijn volgens MiFID II “complex” en “niet-complex”?

We beseffen dat distributeurs graag zullen willen weten of onze producten naar onze mening “complex” zijn, zoals gedefinieerd in MiFID II.
Wij zijn van mening dat onze ICBE-fondsenreeks niet-complex is, aangezien het niet gaat om gestructureerde ICBE’s. We volgen het standpunt van de FCA dat Non-UCITS Retail Schemes (NURS) en beleggingsmaatschappijen noch automatisch niet-complex, noch automatisch complex zijn. Op basis van de beoordelingscriteria voor niet-complex zijn, zijn we tot de conclusie gekomen dat onze NURSfondsenreeks en onze beleggingsmaatschappijen niet-complex zijn. Niet-ICBE-producten die door onze Alternatives-bedrijfsonderdelen worden beheerd, worden echter als complex beschouwd.
De paraplustructuren Portfolio Strategies Funds en Specialist Investment Funds worden als complex beschouwd, evenals de producten die door onze Alternatives-bedrijfsonderdelen worden gecreëerd.

11. Hoe zal J.P. Morgan Asset Management informatie publiceren over kosten?

Wij zijn voornemens om de EMT te gebruiken voor het leveren van gegevens over kosten aan distributeurs en platforms, inclusief cijfers over de kosten van producten vóór en na verkoop.

12. Hoe vaak zal J.P. Morgan Asset Management informatie leveren over kosten?

Op dit moment zijn we voornemens om kosteninformatie minimaal op jaarlijkse basis te verstrekken. We zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de sector met betrekking tot de frequentie van gegevensverstrekking.
De gegevens zullen worden verstrekt op aandelenklasse-/ISINniveau en zullen qua gedetailleerdheid voldoen aan het bepaalde in de verordening:

13. Zal J.P. Morgan Asset Management veranderingen aanbrengen in zijn distributieovereenkomsten?

Regelgevers en brancheorganen hebben verklaard dat distributeurs er zelf verantwoordelijk voor zijn dat ze de regels inzake product governance naleven, waardoor de noodzaak vervalt om deze verplichtingen te herhalen binnen een herziene distributieovereenkomst. Gelet hierop zullen we onze zakelijke voorwaarden en distributieovereenkomsten niet wijzigen om de rapportagevereisten van MiFID II/MiFIR tot uitdrukking te brengen.

14. Hoe gaat J.P. Morgan Asset Management om met andere marktdeelnemers voor wat betreft MiFID II/MiFIR?

We blijven deelnemen aan een breed scala van bijeenkomsten van brancheverenigingen, peer group forums en bilaterale en unilaterale besprekingen met regelgevers in heel Europa over onderwerpen binnen het totale toepassingsgebied van de MiFID II/MiFIR-regelgeving.
In het Verenigd Koninkrijk spelen we een actieve rol binnen een aantal verenigingen, zoals de Investment Association (IA) en TISA. In het kader van het onderdeel Lokale Autoriteit van MiFID II, hebben we met zowel de Local Government Association (LGA) als de IA gesproken over marktbrede strategieën om de nieuwe wetgeving ten uitvoer te brengen. Tegelijkertijd zijn we rechtstreeks met de FCA in gesprek gegaan over diverse onderwerpen.

15. Hoe zit het met de overlapping tussen de regelgeving voor Packaged Retail and Insurance Based Investment Products (PRIIPs) en MiFID II/MiFIR?

Wij zijn ons bewust van de overlapping tussen PRIIPs en MiFID II/MiFIR voor wat betreft de kosteninformatie die verstrekt moet worden aan klanten voorafgaand aan het beleggen. De uitdaging is dat de sector ertoe is overgegaan om voor elk stuk wetgeving aparte publicatiemodellen vast te stellen, om zo rekening te houden met de specifieke kenmerken ervan. Voorbeelden zijn het EPT-model voor PRIIPs (European PRIIPs Template; EPT) en het EMT-model voor MiFID II.
Wij geven echter de voorkeur aan standaardoplossingen voor de bepalingen met betrekking tot de openbaarmaking van gegevens. Om die reden hebben we onze initiatieven op kostengebied voor ons PRIIPs en MiFID II/MiFIR-programma samengevoegd in één team, om zo een efficiënte en gecoördineerde implementatie te waarborgen.
Second bulletin title

15 February 2017

Abstract of the bulletin goes here. For visual balance please keep within two to three lines of text in this section.
 

Continue reading

Third bulletin title

15 February 2017

Abstract of the bulletin goes here. For visual balance please keep within two to three lines of text in this section.


Continue reading

Fourth bulletin title

15 February 2017

Abstract of the bulletin goes here. For visual balance please keep within two to three lines of text in this section.


Continue reading

Fifth bulletin title

15 February 2017

Abstract of the bulletin goes here. For visual balance please keep within two to three lines of text in this section.


Go to the replay

J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam voor de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie controleren om te voldoen aan onze wettelijke en reguleringsverplichtingen en ons interne beleid. Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid (zie www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320694304816.pdf). Het onderhavige document is gepubliceerd in Europa (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) door JPMorgan Asset Management (Europa) S. à r. l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R. C. S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000. In het Verenigd Koninkrijk is het gepubliceerd door JPMorgan Asset Management (UK) Limited, dat over een vergunning beschikt van en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority. In Engeland geregistreerd onder nummer 01161446. Geregistreerd adres: 25 Bankstraat, Canary Wharf, Londen E14 5JP.

LV-JPM50670 | 11/17 0903c02a81ff7eb4