10 jaar niet-gecorreleerde rendementen met lage volatiliteit
Luister naar wat Bill Eigen, Chief Investment Officer van de Absolute Return and Opportunistic Fixed Income Group te zeggen heeft over het beheer van het fonds in de afgelopen 10 jaar en wat zijn vooruitzichten voor het volgende decennium zijn.


*De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

     


     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.


     

Belangrijkste kenmerken van het fonds
Deskundigheid

De hoofdbeheerder van de portefeuille, Bill Eigen, combineert de inzichten van zijn ervaren team van beleggers in absoluut rendement met kennis van nichemarkten.


Portefeuille

De flexibele activaspreiding combineert het beste van traditionele en alternatieve vastrentende strategieën om niet-gecorreleerde rendementen met lage volatiliteit na te streven.


Succes

Een decennium van positieve, niet-gecorreleerde rendementen in omgevingen met zowel stijgende als dalende rente, een waardevolle garantie op stabiliteit voor de portefeuilles van klanten.


     

10 jaren van rendementen met lage volatiliteit
Rendement per kalenderjaar, na aftrek van kosten, in %

Bron: J.P. Morgan Asset Management. De hier getoonde fondsresultaten zijn gebaseerd op de IW van de aandelencategorie C (perf) (acc) in EUR (hedged) met herbelegde (bruto) inkomsten, inclusief lopende kosten, exclusief instap- en uitstapvergoedingen. Prestatievergoedingen die van toepassing zijn in aandelencategorieën met het achtervoegsel “perf” zijn eveneens inbegrepen. De introductiedatum van het fonds is 19 juli 2007. De introductiedatum van de aandelencategorie is 18 januari 2008. **Het rendement sinds het begin van 2017 (YTD) is het rendement tot 30 juni 2017. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een betrouwbare aanwijzing voor het huidige en toekomstige rendement.Rendement tijdens perioden van rentevolatiliteit (%)

Bron: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar. (31.03.2018). JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund A (perf) (acc) – EUR (hedged). De introductiedatum van de aandelencategorie is 19.07.2007.

     

Diversificatie in omgevingen van stijgende en dalende rente
Op de financiële markten kan er in 10 jaar tijd veel veranderen, en dat was het afgelopen decennium niet anders. Maar één ding is tijdens deze moeilijke periode niet veranderd: het JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund heeft sinds zijn introductie in juli 2007 meestal positieve, niet-gecorreleerde rendementen met een lage volatiliteit opgeleverd.


Dit innovatieve en zeer flexibele fonds belegt op opportunistische wijze in verschillende traditionele en alternatieve vastrentende markten. Het benut daarbij de inzichten van een ervaren team van absoluutrendementsbeleggers in omgevingen met zowel stijgende als dalende rente. Het fonds biedt onze klanten dan ook de gewenste portefeuillestabiliteit in alle marktomstandigheden.
Grootste posities

Credit Agricole3,30%Royal Bank of Canada2,50%
Barclays3,30%Metlife2,40%
Nationwide3,30%Canadian Imperial Bank of Commerce1,70%
Erste Finance2,80%Nordea Bank1,70%
Sumitomo Mitsui Banking2,50%Toronto-Dominion Bank1,70%
Per: 28.02.2019

Het fonds is een actief beheerde portefeuille; belangen, sectorwegingen, allocaties en hefboomwerking, al naar gelang van toepassing, zijn onderhevig aan verandering naar goeddunken van de Beleggingsbeheerder, zonder aankondiging vooraf. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor huidige en toekomstige prestaties.

Rendement (Per: 28.02.2019)

 1 maand3 maanden1 jaar3 jaar5 jaarSinds oprichting
Fonds0,55%0,37%-0,89%7,99%2,60%39,49%
Benchmark-0,03%-0,09%-0,37%-1,07%-1,14%5,08%
Excess return0,58%0,46%-0,52%9,15%3,78%32,74%

Oprichting: 18 januari 2008

Bron: J.P. Morgan Asset Management.

Het vermelde rendement per aandelenklasse is gebaseerd op de NIW (nettoinventariswaarde) van de aandelenklasse met herbelegde (bruto) inkomsten, inclusief actuele lopende kosten en exclusief eventuele in- en uitstapkosten.

Klasse: JPM Global Income C (perf) (acc) - EUR (hedged).

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Sub-Fonds is een rendement te behalen dat hoger is dan dat van de benchmark door benutting van beleggingsmogelijkheden in onder meer de obligatieen de valutamarkt, waar nodig met gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Aandelenklasse
JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0289472085
Benchmark
EONIA
Fondsbeheerder(s)
William Eigen
Jeffrey Wheeler
Oprichtingsdatum
19.07.07
Fondsomvang
USD 2984,2m
Morningstar Rating
Niet beoordeeld
Lopende kosten (max)
0,70%
Beheerd vermogen per 22.03.2019

De Morningstar Rating™ en het maximale totale kostenpercentage verwijzen naar de aandelencategorie C (perf) (acc) - EUR (hedged).

Juridische structuur van het fonds: Luxemburgse SICAV


Dit compartiment wordt beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.


Beleggingsbeleid: Het Fonds belegt het merendeel van zijn vermogen in schuldbewijzen uitgegeven in ontwikkelde en opkomende markten, onder meer, maar niet uitsluitend, in schuldbewijzen van overheden en overheidsinstanties, rijks- en provincial overheidslichamen, supranationale organisaties, ondernemingen, banken. Het Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Fonds kan ook in beperkte mate beleggen in rampobligaties. Het Fonds streeft naar een positief rendement op middellange termijn, ongeacht de marktomstandigheden.


Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Het Sub-Fonds kan tot 5% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare effecten aanhouden. Het Sub-Fonds is opportunistisch en mag maximaal 100% van zijn vermogen beleggen in liquide middelen en staatsobligaties totdat geschikte beleggingsmogelijkheden worden gevonden. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de USD, maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden. Een groot deel van de activa van het Sub-


Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de USD. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Fonds (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse (EUR) te minimaliseren.


Benchmark verwijst naar de referentie-index van het fonds.


Voor meer informatie over de kosten, raadpleeg a.u.b. het Prospectus of de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds.

Risicoprofiel

  • De waarde van schuldbewijzen kan aanzienlijk veranderen naargelang van de economische omstandigheden en rentevoorwaarden en de kredietwaardigheid van de emittent. Het risico bestaat dat emittenten van schuldbewijzen hun betalingsverplichtingen niet nakomen of dat de kredietrating van schuldbewijzen wordt verlaagd. Deze risico's zijn doorgaans groter voor schuldbewijzen met een rating onder beleggingskwaliteit, die ook onderhevig kunnen zijn aan een hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan schuldbewijzen van beleggingskwaliteit.
  • De kredietwaardigheid van schuldbewijzen zonder rating is niet getoetst door een onafhankelijk kredietratingagentschap.
  • Voorwaardelijk converteerbare effecten zullen waarschijnlijk ongunstig worden beïnvloed in geval van specifieke triggergebeurtenissen (zoals bepaald in de contractvoorwaarden van de uitgevende instelling). Dit kan het gevolg zijn van een omzetting van het effect in aandelen tegen een lagere aandelenprijs, een tijdelijke of permanente afschrijving van de waarde van het effect en/of een stopzetting of opschorting van couponbetalingen.
  • Converteerbare obligaties zijn blootgesteld aan risico's die verbonden zijn met zowel obligaties als aandelen, en aan specifieke risico's van converteerbare effecten. Hun waarde kan aanzienlijk veranderen naargelang van de economische omstandigheden en rentevoorwaarden, de kredietwaardigheid van de emittent, de prestatie van het onderliggende aandeel en de algemene omstandigheden op de financiële markten. Daarnaast bestaat het risico dat emittenten van converteerbare obligaties hun betalingsverplichtingen niet nakomen of dat hun kredietrating wordt verlaagd. Converteerbare obligaties kunnen ook blootgesteld zijn aan een lagere liquiditeit dan de onderliggende aandelen.
  • Catastrofeobligaties kunnen bovendien hun waarde gedeeltelijk of volledig verliezen wanneer bepaalde natuur- of weersverschijnselen, zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de obligatie, zich voordoen.
  • De waarde van aandelen kan zowel dalen als stijgen als reactie op de prestatie van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden.
  • De waarde van financiële derivaten kan volatiel zijn. Dit komt omdat een kleine verandering in de waarde van het onderliggende actief een grote verandering in de waarde van het financiële derivaat kan teweegbrengen. Beleggingen in dergelijke instrumenten kunnen dan ook leiden tot verliezen die groter zijn dan het bedrag dat het fonds erin heeft belegd.
  • Wisselkoersveranderingen kunnen een ongunstige impact hebben op het rendement van uw belegging. Het succes van de valuta-afdekking die wordt gebruikt om het effect van valutaschommelingen te beperken is niet altijd gegarandeerd.


 

Belangrijke informative

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd.
Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA). Dit kunt u raadplegen via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy.
Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit.
Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon.
Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.


49a43e50-c87c-11e7-a300-005056960c8a