Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.


     

Look beyond traditional fixed income
As growth and inflation expectations have risen, sharp increases in government bond yields have led to losses for some investors, and worries are building that further losses could be around the corner.


Investors may therefore benefit from looking beyond traditional fixed income sectors, choosing a diversified, multi-sector approach that can find opportunities even when interest rates are rising. For example, flexible bond funds can shift their exposure to corporate high yield bonds and emerging market debt as rates increase, taking advantage of the yield cushion they provide and helping investors maintain a positive total return.


     

     

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN FONDS
Expertise

Profiteert van de inzichten van ruim 70 beleggingsprofessionals, met een track record van meer dan 40 jaar ervaring in multi-asset-beleggen.


Portefeuille

Een flexibele, dynamische en zeer gediversifieerde multi-asset-inkomstenoplossing.


Succes

Heeft consequent een aantrekkelijk inkomstenniveau geleverd dat ver boven dat van cash-gebaseerde beleggingen ligt.


     

HISTORISCHE INKOMSTENUITKERINGEN EN RETURNS

Bronnen: J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg, per 31 januari 2018.
Getoond fondsrendement is op basis van NAV van de aandelenklasse A in EUR met inkomsten (bruto) herbelegd, inclusief doorlopende kosten en exclusief in- en uitstapkosten. Rendementen uit het verleden zijn geen indicatie voor huidige en toekomstige rendementen.     

DE INKOMSTENUITDAGING IS AAN HET VERANDEREN
Het vinden van inkomsten blijft een uitdaging, want de opbrengsten van traditionele inkomstenbeleggingen liggen nog steeds ruim onder de niveaus die beleggers in het verleden konden verwachten. Het landschap begint echter te verschuiven, aangezien de verwachtingen voor het monetaire beleid in sommige markten beginnen te normaliseren.


Terwijl het vooruitzicht van hogere rentes goed nieuws is voor beleggers die naar inkomsten hunkeren, kunnen de koersen van obligaties en sommige dividendgerichte aandelensegmenten schade oplopen in een klimaat van stijgende rentes. Dit verandert de uitdaging voor inkomstenbeleggers, te weten van het simpelweg vinden van inkomsten naar het beheren van de balans tussen inkomsten, risico en totaalrendement. In deze omgeving zijn actief beheer en een gediversifieerde aanpak crucialer dan ooit.


     

Bron: Guide to the Markets - Europa. Voorspellingen, prognoses en andere toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en verwachtingen. Ze zijn alleen bedoeld ter illustratie en dienen als een indicatie van wat er mogelijk kan gebeuren. Gezien de inherente onzekerheden en risico’s die verband houden met voorspellingen, prognoses en andere toekomstgerichte verklaringen, kunnen de werkelijke gebeurtenissen, resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van de hier weerspiegelde of beschouwde.Grootste posities

Coca-Cola0,70%Prologis0,50%
Verizon Communications0,60%FG G67706 3.5% 01 Dec 20470,40%
Merck & Co0,50%Novartis0,40%
FN BM3788 3.5% 01 Mar 20480,50%VINCI0,40%
Taiwan Semiconductor0,50%Allianz0,40%
Per: 30.09.2019

Het fonds is een actief beheerde portefeuille; belangen, sectorwegingen, allocaties en hefboomwerking, al naar gelang van toepassing, zijn onderhevig aan verandering naar goeddunken van de Beleggingsbeheerder, zonder aankondiging vooraf. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor huidige en toekomstige prestaties.

Rendement (Per: 31.10.2019)

 1 maand3 maanden1 jaar3 jaar5 jaarSinds oprichting
Fonds0,19%0,72%6,22%9,35%13,67%119,93%
Benchmark0,61%0,97%7,87%16,99%24,62%165,21%
Excess return-0,42%-0,25%-1,53%-6,54%-8,79%-17,08%

Oprichting: 11 december 2008

Bron: J.P. Morgan Asset Management.

Het vermelde rendement per aandelenklasse is gebaseerd op de NIW (nettoinventariswaarde) van de aandelenklasse met herbelegde (bruto) inkomsten, inclusief actuele lopende kosten en exclusief eventuele in- en uitstapkosten.

Klasse: JPM Global Income C (div) EUR

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft ernaar om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomsten genererende effecten, wereldwijd, en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.

Aandelenklasse
JPM Global Income A (div) - EUR
ISIN
LU0395794307
Benchmark
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Fondsbeheerder(s)
Michael Schoenhaut
Eric Bernbaum
Matthew Pallai
Oprichtingsdatum
11.12.08
Fondsomvang
EUR 28186,3m
Morningstar Rating
4
Lopende kosten (max)
1,45%
Morningstar Rating™ per 31/08/15. Morningstar Rating™: © Morningstar. Alle rechten voorbehouden.
Beheerd vermogen per 14.11.2019

Morningstar Rating™ en Maximum Total Expense Ratio betreffen aandelenklasse C (div) - EUR (hedged).

Beheerd vermogen heeft betrekking op fondsomvang.

Benchmark betreft de benchmark van het fonds.

Er is geen garantie dat de professionals die op dit moment bij J.P. Morgan Asset Management werken bij J.P. Morgan Asset Management in dienst zullen blijven. En eerdere prestaties of successen van deze professionals zijn geen indicator voor toekomstige prestaties of successen van deze professionals.


Risicoprofiel

  • De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd.
  • De opbrengsten voor beleggers kunnen van jaar tot jaar variëren, afhankelijk van de dividendinkomsten en kapitaalopbrengsten die worden gegenereerd door de onderliggende financiële activa. De kapitaalopbrengsten kunnen in sommige jaren negatief zijn en dividenden zijn niet gegarandeerd.
  • De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden.
  • Het Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via de China-Hong Kong Stock Connect-programma's, waarvan de regelgeving kan veranderen en waarvoor quota's en operationele beperkingen gelden die tot een hoger tegenpartijrisico kunnen leiden.
  • De waarde van schuldbewijzen kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van de economische omstandigheden, de rentestand en de kredietwaardigheid van de emittent. Deze risico's zijn in de regel hoger voor schuldpapier uit opkomende markten en schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade).
  • Opkomende markten kunnen bovendien onderhevig zijn aan verhoogde risico's, zoals minder ontwikkelde praktijken op het gebied van bewaring en vereffening, hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan effecten uit niet-opkomende markten.
  • Voorwaardelijk converteerbare effecten kunnen negatief worden beïnvloed als bepaalde gebeurtenissen ("triggers") plaatsvinden (zoals gespecificeerd in de contractuele bepalingen van de uitgevende vennootschap). Dit zou kunnen gebeuren wanneer het effect tegen een lagere aandelenkoers in aandelen wordt omgezet, de waarde van het effect tijdelijk of permanent daalt en/of coupons niet meer worden uitgekeerd of couponuitkeringen worden uitgesteld. Beleggingen in REIT’s kunnen blootstaan aan een hoger liquiditeitsrisico en een hogere prijsvolatiliteit als gevolg van veranderingen in de economische omstandigheden en de rentevoeten.
  • Het Fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor beleggingsdoeleinden. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn, hetgeen kan leiden tot winst of verliezen die hoger zijn dan het bedrag dat aanvankelijk vereist was om een positie in het afgeleide financiële instrument in te nemen. De Beheermaatschappij moet de som van de bruto notionele blootstelling van de gebruikte afgeleide financiële instrumenten (inclusief de voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficient portefeuillebeheer gebruikte instrumenten) en de verwachte hefboomwerking ervan in Bijlage III van het Prospectus opnemen. Dit cijfer geeft echter niet weer of het instrument het beleggingsrisico vergroot of verkleint en is dus mogelijk niet representatief voor het totale beleggingsrisico in het Fonds.
  • Deze Aandelenklasse verkiest dividenduitkeringen boven kaptiaalgroei. Bepaalde aan de Aandelenklasse toerekenbare vergoedingen en kosten worden niet van het dividend afgetrokken maar verrekend in de waarde van de aandelen. Wanneer het uitgekeerde dividend groter is dan de opbrengst van de Aandelenklasse, zal dit resulteren in een overeenkomstige waardevermindering van de Aandelen en een daling van uw belegging.
  • Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta-afdekking, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol.


 

Belangrijke informative

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd.
Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA). Dit kunt u raadplegen via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy.
Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit.
Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon.
Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.


935e1200-12f6-11e7-91e9-005056960c8a