Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.


     

Belangrijkste kenmerken
Expertise

De zeer ervaren portefeuillemanagers Bob Michele, Nick Gartside en Iain Stealey worden gesteund door eigen onderzoek van J.P. Morgan Asset Management, verricht door een wereldwijd geïntegreerd team van meer dan 200 beleggingsprofessionals.


Portefeuille

Het fonds biedt een flexibele obligatiepositionering in meer dan 15 sectoren en 50 landen, en past zijn allocatie en rentegevoeligheid dynamisch aan op de rentetarieven naarmate de marktomstandigheden zich ontwikkelen.


Succes

Het fonds heeft een track record van aantrekkelijke rendementen terwijl het de risico’s beheert, en kan fungeren als diversificatiemiddel naast traditionele obligatiefondsen.


     

HISTORISCHE PORTEFEUILLEPOSITIONERING (DURATIE, IN JAREN)

Bron: J.P. Morgan Asset Management, december 2016. Het fonds omvat een actief beheerde portefeuille; belangen, sectorwegingen, allocaties en hefboomwerking, al naar gelang van toepassing, kunnen zonder aankondiging wijzigen naar goeddunken van de beleggingsbeheerder.     

Verder kijken dan traditionele obligatiebeleggingen
Nu de groei- en inflatieverwachtingen zijn toegenomen, hebben scherpe stijgingen van de staatsobligatierentes geleid tot verliezen voor sommige beleggers. De bezorgdheid groeit dat verdere verliezen onderweg zouden kunnen zijn.


Beleggers kunnen er daarom gebaat bij zijn om verder te kijken dan de traditionele obligatiesegmenten en te kiezen voor een gediversifieerde, multi-sector benadering, die zelfs in tijden van stijgende rentes kansen in beeld kan brengen. Zo kunnen flexibele obligatiefondsen hun positionering opschuiven naar hoogrentende bedrijfsobligaties en schuldpapier van opkomende markten als de rente stijgt. Daarbij profiteren deze fondsen dan van de rentebuffer van deze effecten en dragen ze bij aan het behoud van een positief totaalrendement voor beleggers.


     


Grootste posities

Government of Canada2,80%Government of Malaysia1,00%
Government of Portugal2,20%Government of Poland1,00%
Government of China1,60%Government of Mexico1,00%
Government of Spain1,40%Government of Italy1,00%
Government of South Africa1,30%Government of Spain0,90%
Per: 31.08.2019

De hierboven genoemde bedrijven/effecten zijn alleen vermeld ter illustratie. Hun vermelding dient niet te worden opgevat als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. J.P. Morgan Asset Management kan al dan niet posities hebben in een of meer van de genoemde effecten ten behoeve van zijn klanten.

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van de benchmark door “opportunistisch” te beleggen in een portefeuille zonder restricties van schuldinstrumenten en valuta’s, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.

Aandelenklasse
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0890597809
Benchmark
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Fondsbeheerder(s)
Iain Stealey
Bob Michele
Oprichtingsdatum
22.02.13
Fondsomvang
USD 5717,2m
Morningstar Rating
4
Lopende kosten (max)
0,65%
Morningstar Rating™ per 31/08/15. Morningstar Rating™: © Morningstar. Alle rechten voorbehouden.
Beheerd vermogen per 16.10.2019

Voor meer informatie over de kosten, raadpleeg a.u.b. het Prospectus of de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds.
Risicoprofiel

 • De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd.
 • Aangezien het Fonds flexibel en “opportunistisch” beheerd wordt, kan het periodiek onderhevig zijn aan hoge volatiliteit.
 • De waarde van schuldbewijzen kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van de economische omstandigheden, de rentestand en de kredietwaardigheid van de emittent. Deze risico's zijn in de regel hoger voor schuldpapier uit opkomende markten en schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade).
 • Opkomende markten kunnen bovendien onderhevig zijn aan verhoogde risico's, zoals minder ontwikkelde praktijken op het gebied van bewaring en vereffening, hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan effecten uit niet-opkomende markten.
 • Voorwaardelijk converteerbare effecten kunnen negatief worden beïnvloed als bepaalde gebeurtenissen ("triggers") plaatsvinden (zoals gespecificeerd in de contractuele bepalingen van de uitgevende vennootschap). Dit zou kunnen gebeuren wanneer het effect tegen een lagere aandelenkoers in aandelen wordt omgezet, de waarde van het effect tijdelijk of permanent daalt en/of coupons niet meer worden uitgekeerd of couponuitkeringen worden uitgesteld.
 • Door activa en door hypotheken gedekte effecten kunnen erg illiquide zijn, beïnvloed worden door nadelige renteveranderingen en blootstaan aan het risico dat de betalingsverplichtingen met betrekking tot de onderliggende activa niet worden nagekomen.
 • Het Fonds kan geconcentreerd beleggen in een beperkt aantal landen, sectoren, valuta’s of emittenten en daardoor volatieler zijn dan fondsen met een bredere spreiding.
 • Converteerbare obligaties zijn onderworpen aan de bovengenoemde krediet-, rente- en marktrisico's die verbonden zijn aan zowel schuldals aandeelbewijzen en aan risico's die specifiek zijn voor converteerbare effecten. Converteerbare obligaties kunnen ook minder liquide zijn dan de onderliggende aandeelbewijzen.
 • De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen ten gevolge van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden.
 • Het kan voorkomen dat het gebruik van aandelenderivaten voor het beheer van de correlatie van het Sub-Fonds met de aandelenmarkten, niet het gewenste effect sorteert en uw belegging negatief beïnvloedt.
 • Het Fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor beleggingsdoeleinden. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn, hetgeen kan leiden tot winst of verliezen die hoger zijn dan het bedrag dat aanvankelijk vereist was om een positie in het afgeleide financiële instrument in te nemen. De Beheermaatschappij moet de som van de bruto notionele blootstelling van de gebruikte afgeleide financiële instrumenten (inclusief de voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficient portefeuillebeheer gebruikte instrumenten) en de verwachte hefboomwerking ervan in Bijlage III van het Prospectus opnemen. Dit cijfer geeft echter niet weer of het instrument het beleggingsrisico vergroot of verkleint en is dus mogelijk niet representatief voor het totale beleggingsrisico in het Fonds.
 • ‘Short’ verkopen kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de regelgeving en verliezen uit short-posities kunnen onbeperkt zijn.
 • Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta-afdekking, waarvan gebruik wordt gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is wellicht niet altijd succesvol. Beleggers kunnen blootgesteld zijn aan andere valuta’s dan de valuta van hun Aandelenklasse.


 

Belangrijke informative

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd.
Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA). Dit kunt u raadplegen via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy.
Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit.
Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon.
Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.

37574890-1491-11e7-91e9-005056960c8a