Bepalingen & Voorwaarden

Belangrijke informatie

Leest u de onderstaande belangrijke informatie a.u.b. goed door.

Deze informatie omvat wettelijke en bestuursrechterlijke informatie met betrekking tot onze ondernemingsstatus, het gebruik van deze website en informatie over beleggingen in onze producten die op deze website (de “Site”) vermeld worden.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (inclusief kantoren)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l (JPMAME) is een beheermaatschappij conform hoofdstuk 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 tot tenuitvoerlegging van de ICBE-richtlijnen (EU-richtlijn 85/611/EEG, zoals gewijzigd, betreffende instellingen voor collectieve beleggingen in effecten)1. Wij wijzen op het belang zich ervan bewust te zijn dat de ICBE-beheermaatschappijen, die geen aanvullende en niet-kerndiensten in de zin van artikel 5(3) van de ICBE-richtlijn aanbieden, in principe niet vallen onder de MiFID-regels (EU-richtlijn 2004/39/EG, van 21 april 2004, betreffende markten voor financiële instrumenten en de bijbehorende invoeringsmaatregelen). Daarom zal JPMAME geen bevestiging of garantie verschaffen, noch instaan voor de overeenstemming van de informatie en het materiaal op deze website met de MiFID-richtlijn, behalve wanneer plaatselijke wetten en regels haar daartoe verplichten.

1. Algemene informatie

 • De informatie op deze Site is goedgekeurd voor publicatie door JPMAME, gemachtigd en gereglementeerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
 • Deze Site verstrekt informatie over de beleggingsfondsen van J.P. Morgan (“JPM-fondsen”) die beschikbaar zijn in België. Deze Site is strikt bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet gebruikt worden voor inschrijvingtransacties van eenheden of aandelen in JPM-fondsen. Deze informatie dient niet opgevat te worden als beleggings- of fiscaal advies over onze producten. Indien bepaalde informatie op deze Site of het nut ervan voor u onduidelijk is, raden wij u aan contact op te nemen met uw financieel of fiscaal adviseur, dan wel een onafhankelijk financieel of fiscaal adviseur, alvorens eender welke financiële of beleggingsbeslissing te nemen.
 • Deze Site mag niet geraadpleegd worden door personen in rechtsgebieden, waar (omwille van de nationaliteit of de verblijfplaats van die persoon of om andere redenen) de publicatie of beschikbaarheid van deze Site verboden is. Deze Site is met name voorbehouden aan niet-VS-personen*. De informatie op deze Site is niet bedoeld voor verspreiding in, en is geen verkoopaanbod of een uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, gericht aan of ten behoeve van VS-personen.
 • Boodschappen, die u ons via e-mail toezendt, kunnen onbeveiligd zijn. Wij raden u aan ons geen vertrouwelijke informatie toe te zenden via e-mail. Indien u beslist vertrouwelijke informatie naar ons toe te zenden via e-mail, doet u dat op eigen risico, in het besef dat derden die informatie eventueel kunnen onderscheppen; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid of volledigheid van dergelijke informatie.
 • Wij zullen trachten deze Site te allen tijde operationeel te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze Site of elk van de verschillende functies ervan altijd beschikbaar zullen zijn.
 • De hyperlinks op deze Site worden alleen ter beschikking gesteld voor informatieve en gemaksgerelateerde doelen. JPMAME is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites die een link hebben met of toegankelijk zijn vanaf deze Site. JPMAME aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot een website waartoe toegang is verkregen via deze Site.
 • Potentiële beleggers dienen hun persoonlijke professionele adviseurs te raadplegen in verband met de belastingrechtelijke implicaties van een belegging in, een participatie in en het van de hand doen van JPM-fondsen en het ontvangen van uitkeringen met betrekking tot dergelijke fondsen.

2. Beleid inzake privacy en cookies

Kijk hiervoor bij Data Privacy en Cookie-beleid via de links in de voetnoot.

3. Voornaamste beleggingsrisico’s

 • Het is van belang dat u de desbetreffende documentatie leest (prospectus, essentiële beleggersinformatie, jaarrapport en halfjaarlijks rapport van de JPM-fondsen) vooraleer u belegt in JPM-fondsen, zodat u inzicht verwerft in de specifieke risico’s die eraan verbonden zijn, en om uit te maken of dit geschikte producten zijn voor u. De kopieën van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarrapport en halfjaarlijks rapport van de JPM-fondsen kunnen gratis aangevraagd worden bij JPMAME.
 • De waarde van de aandelen/eenheden van JPM-fondsen en de inkomsten eruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het belegde bedrag niet volledig terugkrijgt De resultaten uit het verleden houden geen rekening met eventuele fusies van ICB’s.
 • Onder invloed van wisselkoersveranderingen kan de waarde van beleggingen in vreemde valuta in de fondsen dalen en stijgen. Wisselkoersschommelingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor de waarde of de inkomsten (indien van toepassing) van de JPM-fondsen.
 • Wanneer u belegt in fondsen gericht op opkomende markten, dient u er rekening mee te houden dat deze markten zich wisselvalliger kunnen ontwikkelen en dat het kapitaalrisico hoger ligt.
 • Belastingvoordelen en –verplichtingen zijn afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kunnen in de toekomst eventueel veranderen.

4. Bestrijding van financiële criminaliteit

Wij hebben de verplichting op ons genomen de strijd aan te gaan met financiële criminaliteit en het witwassen van geld. Bijgevolg kan het nodig zijn dat wij uw identiteit verifiëren en de gepaste veiligheidscontroles doorvoeren.

5. Informatie over de onderneming

 • JPMAM is een handelsnaam. De zaken worden voornamelijk afgehandeld door filialen en dochterondernemingen van JPMorgan Chase & Co.
 • Het geregistreerde kantoor van JPMAME is gevestigd in het European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Telefoonnummer: +352 3410-1. Fax +352 340873. Het registratienummer bij het Luxemburgse Register voor Handel en Bedrijven is B27900. Aandelenkapitaal: EUR 10.000.000.

6. Juridische informatie

 • Wij stellen alles in het werk om te verzekeren dat de informatie op deze Site correct is op de datum van publicatie van de documenten.
 • Alle auteursrechten, patenten, intellectuele - en andere eigendomsrechten in de informatie op deze Site zijn eigendom van JPMAME. Geen rechten van welke aard ook worden toegestaan, verleend of op een andere wijze doorgegeven aan personen die toegang hebben tot deze informatie. U mag de rapporten of de informatie op deze Site enkel downloaden of afdrukken voor eigen, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen wijzigt. Alle andere vormen van kopiëren, reproductie, transmissie, verspreiding of onthulling van materiaal op deze Site (op alle mogelijke manieren en zowel in het geheel als gedeeltelijk) is verboden.